Rozmowa z rodzicami jest dla nas niezwykle ważna. Codziennie wymieniamy z rodzicami informacje, które dotyczą dziecka, a także całej rodziny. Omawiamy możliwości, sukcesy, mocne strony dziecka a także trudności dziecka, z którym zmaga się na co dzień i możliwe sposoby poradzenia sobie z nimi. Rodzice uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu trudności związanych z dzieckiem, jego rozwojem, sposobami pracy. To rodzic zna najlepiej swoje dziecko. Wierzymy, że współpraca z rodziną dziecka, może przynieść największe efekty terapii.

Cele współpracy:

 • Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach
  z dzieckiem (wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem).
 • Wspomaganie w zakresie umiejętności obserwowania dziecka i odpowiedniej interpretacji zachowań oraz prawidłowej reakcji na te zachowania.
 • Zapraszanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez psychologa, neurologopedę, pedagoga i terapeutę z dzieckiem.
 • Poradnictwo w zakresie sposobów prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem, udzielanie wskazówek i zaleceń dotyczących postępowania z dzieckiem.
 • Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
 • Przygotowanie rodzicom materiałów do samodzielnej pracy w domu.
 • Wskazywanie form pomocy z jakich mogą korzystać rodzice.
 • Wzbogacanie wiedzy specjalistycznej u rodzica, poprzez polecanie odpowiedniej bibliografii, stron WWW, na temat zaburzeń rozwojowych dotyczących dziecka.
 • Przepływ informacji w obu kierunkach dotyczący aktualnych trudności dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi.

Jak realizujemy powyższe cele?

 • Codzienne rozmowy z rodzicami,
 • Zebrania z wychowawcą grupy organizowane raz na 2-3 miesiące, na których omawiane są   miesięczne plany pracy dydaktycznej, cele terapeutyczne ustalone dla całej grupy, sukcesy i trudności poszczególnych dzieci, wydarzenia i uroczystości przedszkolne planowane na najbliższe miesiące,
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców i osób współpracujących z dzieckiem organizowane raz            na 2 miesiące (w razie potrzeby częściej). Konsultacje mają charakter indywidualnych spotkań rodziców ze specjalistami prowadzącymi zajęcia indywidualne z dzieckiem (psychologiem, neurologopedą, pedagogiem, terapeutą ręki oraz terapeuta integracji sensorycznej). Na konsultacjach przedstawiamy program terapeutyczny, omawiamy bieżące cele i kierunki pracy z dzieckiem, sukcesy i trudności a także omawiamy poszczególne ćwiczenia, które rodzic może wykonywać z dzieckiem w domu.
 • Warsztaty organizowane średnio raz na 1-2 miesiące.

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas