Logorytmika to program ćwiczeń muzyczno-ruchowych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania oraz z upośledzonym słuchem lub wzrokiem, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej, zwłaszcza korekcji elementów fonicznych wypowiedzi w obu płaszczyznach: segmentalnej i suprasegmentalnej. Logorytmika jest więc swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej. Zajęcia muzyczno – ruchowe mają za zadanie przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku. Logorytmika wyrosła w dużej mierze z założeń rytmiki Emila Jaques-Dalcroze`a (1865-1950) oraz metody Carla Orffa (1895-1982), który za podstawę swej koncepcji obrał syntezę słowa, muzyki i ruchu. 

Zadaniem ćwiczeń muzyczno-rytmicznych jest wprowadzenie tzw. wewnętrznego ładu i uporządkowania, właśnie poprzez harmonijnie uporządkowany ruch i emocje wypływające z percepcji muzyki. Ćwiczenia rytmiczne zachęcają dziecko do wykonywania ruchów ekonomicznych i uporządkowanych, uczą jednocześnie umiejętności samoopanowania. Wymaga to ogromnej aktywności podejmowanej czynności, a przede wszystkim ćwiczenia, niekiedy wielokrotnych powtórzeń tych samych czynności ruchowych. Zabawy muzyczno-ruchowe kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy), wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych (mikroruchy), gdyż ułatwiają ich ćwiczenie.

Cel zajęć:

 • usprawnieniem dzieci z zaburzeniami mowy, wymagających jednocześnie terapii ruchowej, słuchowej i słuchowo-ruchowej,
 • uwrażliwienie dzieci na muzyczne elementy mowy,
 • rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu,
 • wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • stymulowanie do sprawniejszego myślenia,
 • kształcenie takich cech charakteru, jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie
 • rozwijanie samooceny dziecka, poprzez wzrost zaufania do siebie,
 • rozwój zdolności muzycznych i kształcenie języka muzycznego małego dziecka,
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • rozwój poczucia rytmu,
 • rozwój wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie głosu, doskonalenie umiejętności śpiewania.

Dla kogo logorytmika?

 • dzieci ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z Zespołem Aspergera,
 • dzieci, przejawiających trudności w rozumieniu schematu własnego ciała, rozumienia zależności występujących w otaczającej go przestrzeni,  
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z wadami wymowy,
 • dzieci przejawiających trudności w kontroli emocji,
 • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • dzieci z zaburzeniami zachowania,
 • dzieci nieśmiałych, skrytych, mających trudności w relacjach z innymi osobami,
 • dzieci, które nie radzą sobie ze stresem,
 • dzieci niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie.
 • dzieci odczuwających przewlekły ból (muzyka łagodzi napięcia).

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas