Terapia pedagogiczna stanowi interwencję zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej, społecznej i emocjonalnej. Celem nadrzędnym prowadzonych zajęć jest wzmacnianie motywacji wewnętrznej dziecka oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi.

Aby odpowiednio dobrać oddziaływania terapeutyczne wykonujemy rzetelną diagnozę Profilem Psychoedukacyjnym (PEP-R) E. Schoplera. Na podstawie badania i obserwacji dziecka a także wywiadu z rodzicami tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) uwzględniające jego potrzeby i możliwości. Cele, które realizujemy podczas pracy z dzieckiem są modyfikowane w zależności od jego postępów poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko. Tworzone przez nas programy podlegają częstej weryfikacji oraz ewaluacji, tak aby cały czas były maksymalnie dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Naszym celem jest usprawnianie:

 • umiejętności naśladowania,
 • umiejętności z zakresu dużej motoryki, rozwoju równowagi, orientacji przestrzennej oraz orientacji w zakresie schematu własnego ciała,
 • umiejętności z zakresu małej motoryki,
 • rozwoju percepcji słuchowej (analiza i synteza słuchowa, koordynacja słuchowo-ruchowa, pamięć słuchowa, słuch fonemowy)
 • rozwoju percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa, spostrzegawczość)
 • rozwoju mowy i intencji komunikacyjnej, wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • umiejętności koncentracji uwagi (trwałość uwagi, zdolność koncentracji uwagi),
 • rozwoju poznawczego,
 • rozwój myślenia (ujmowanie różnic i podobieństw, analiza i synteza myślowa, umiejętność klasyfikowania, przyporządkowywania, wnioskowania, myślenie przyczynowo – skutkowe, abstrakcyjne, matematyczne, definiowanie pojęć)
 • rozwoju lateralizacji,
 • rozwoju emocjonalnego,
 • rozwoju społecznego,
 • rozwoju zabawy,
 • praca nad zachowaniami trudnymi.

Dla kogo terapia pedagogiczna? M.in. dla:

 • dziecka z dysleksją,
 • dziecka z dysortografią,
 • dziecka z dysgrafią (nieczytelne pismo),
 • dziecka z dyskalkulią (problemy z matematyką),
 • dziecka z zaburzeniem koncentracji uwagi,
 • dziecka z trudnościami w zakresie motoryki małej, dużej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dziecka z nadpobudliwością psychoruchową,
 • dziecka z trudnościami szkolnymi,
 • dziecka z obniżoną samooceną,
 • dziecka z obniżoną motywacją do działania,
 • dziecka z obniżonymi zdolnościami poznawczymi i percepcyjno-motorycznymi,
 • dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, np. autyzmem,
 • dziecka z opóźnieniem psychoruchowym.

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas