Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – są to zajęcia, które poprzez stymulację rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka wpływają na prawidłowe funkcjonowanie w grupie społecznej oraz rozwój osobowości.

Trening przeznaczony jest dla dzieci:

 • wycofanych i nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości,
 • z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
 • z zaburzeniami lękowymi,
 • z problemami emocjonalnymi,
 • z diagnozą autyzmu i ZA,
 • w normie intelektualnej , z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
 • a także wszystkich innych dzieci, w celu poszerzenia ich umiejętności społecznych.

Zajęcia mają na celu:

 • trening umiejętności społecznych (m.in. uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych, trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie, pracę nad przestrzeganiem zasad i norm społecznych, nabycie konkretnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przeniesienie nabytych umiejętności na sytuacje życia codziennego, zmniejszenie stresu wynikającego z braku umiejętności poradzenia sobie z trudną sytuacją, usprawnienie umiejętności czekania na swoja kolej, naukę proszenia o pomoc, naukę wymiany, rozwój wspólnej zabawy),
 • trening umiejętności komunikacyjnych (m.in. usprawnianie kontaktu wzrokowego, naukę zadawania pytań, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie naprzemienności relacji),
 • rozwój emocjonalny (m.in. uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, naukę sposobów radzenia sobie ze złością, smutkiem oraz trening zastępowania agresji),
 • rozwijanie teorii umysłu: przyjmowanie perspektywy drugiej osoby, rozumienia innych ludzi, ich myśli i poglądów, emocji i zachowań, a także oczekiwań, kształtowanie empatii, naukę dzielenia się uwagą),
 • integrację grupy, umiejętność współpracy w grupie,
 • podniesienie samooceny dziecka,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Jak pracujemy?

Umiejętności dziecka rozwijane są poprzez różnego rodzaju techniki: m.in.: poprzez podawanie szczegółowych instrukcji zachowania, odgrywanie ról przez dziecko, modelowanie zachowań przez terapeutów, oglądanie nagrań zachowań innych dzieci, pogadanki, improwizacje, wspólne rozwiązywanie zadań. Terapeuci wykorzystują bieżące sytuacje, aby pomóc dziecku nauczyć się odpowiedniej umiejętności i od razu przećwiczyć ją na grupie wraz z resztą dzieci. Prowadzący tworzą atmosferę zaufania, akceptacji, wzajemnej pomocy oraz poczucia bezpieczeństwa, w której jest miejsce na wszystkie emocje dzieci i która stymuluje dziecko do pełnego wyrażania siebie. Terapeuci na bieżąco omawiają z dziećmi wszystkie aspekty danego zachowania, rozwijając tym samym świadomość społeczną dziecka.

Dlaczego rozwój społeczny jest taki ważny?

Świadomość siebie, swoich umiejętności, a także trudności jest bardzo ważna dla każdego człowieka. Aby móc kształtować swoje relacje z innymi osobami oraz rozwijać swoje kompetencje społeczne, musimy przede wszystkim zbudować stabilne poczucie własnej wartości oraz umiejętność wyrażania swoich emocji. Dzieci, dzięki kontaktom z innymi uczą się różnych ról społecznych. Dzięki przebywaniu w grupie rówieśniczej dziecko może tworzyć obraz samego siebie, który jest ważnym składnikiem osobowości. Wszystkie pozytywne i negatywne doświadczenia emocjonalne decydują o późniejszym rozwoju. Dzięki temu dzieci stają się bardziej odporne na wszelkie niepowodzenia. Dziecko, które aktywnie uczestniczy w życiu grupy zaczyna dostrzegać jak wiele daje mu ta grupa, jak wiele potrzeb może zaspokoić. Widzi, że dzięki grupie jest popularny, uzyskuje jakąś pozycję. Grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele odgrywają niezastąpioną rolę w procesie uspołecznienia. Brak kontaktu z dziećmi wpływa negatywnie na prawidłowy rozwój społeczny dziecka. Ponadto, bardzo często przez zaburzenia komunikacji, niezrozumienie, pojawiają się u dzieci zachowania niepożądane, gdyż czują się nierozumiane. Ważne jest kształtowanie zachowań społecznych zarówno takich, które zostaną wykorzystane w grupie rówieśniczej, jak i takie, które poprawią jakość funkcjonowania przedszkolaków w środowisku rodzinnym.

Organizacja grupy:

 • Grupy zamknięte do 6 osób.
 • Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników.

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas