W Centrum Terapii I Rozwoju PRO-INTEGRIS realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zapraszamy dzieci w wieku od 0 do 8 r.ż., które posiadają Opinię o potrzebie WWRD.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizujemy w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzimy terapie: integracji sensorycznej, terapię ręki, terapię logopedyczną, terapie psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Do zespołów wczesnego wspomagania przyjmowane są wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie jest bezpłatna.

Specjaliści zajmujący się dzieckiem to: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki. W ramach zajęć dziecko poddawane jest ćwiczeniom oraz zabiegom terapeutycznym, których celem jest poprawa funkcjonowania oraz zapobieganie nawarstwianiu się objawów zaburzeń motorycznych, emocjonalnych i innych. W pracy nad rozwojem ważne jest indywidualne podejście i dopasowanie programu zajęć do potrzeb konkretnego dziecka.

Pomoc dla dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu: ćwiczenia i terapia

Wczesne wspomaganie rozwoju jest ważne i może przynieść korzyści dzieciom objętym programem, poprawiając ich zdolności poznawcze oraz funkcje psychoruchowe. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój dziecka ze spektrum autyzmu przebiegają w komfortowych warunkach pod bacznym okiem specjalistów, którzy czuwają, żeby poziom oraz stopień trudności zabiegów terapeutycznych był jak najlepiej dostosowany do potrzeb podopiecznych. Wczesne wspomaganie rozwoju to także pomoc i wskazówki dla rodziców i opiekunów oraz monitorowanie postępów dziecka w radzeniu sobie z przełamywaniem barier oraz pokonywaniem przeszkód.

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
 • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
 • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym w tym:

 • Pedagog/Oligofrenopedagog
 • Psycholog
 • Logopeda/Neurologopeda
 • Fizjoterapeuta/Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

 

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133), gwarantując każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju.

Zadzwoń do nas

+48 663 551 294 lub +48 536 517 740

Odwiedź nas

Napisz do nas